ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕНА ПРОЦЕДУРАЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

      На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

„ПОДЕМКРАН” АД
със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. Генерал Николов 1, адрес за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. Генерал Николов 1, тел.: 066 80 13 75, факс: 066 801390, интернет адрес: www.podem.bg, лице за контакт: Мадлена Петрова Георгиева, на длъжност: Консултант в „Подемкран“ АД; тел.: 0888260070, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 3TMM-02-23/20.10.2011, обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:
         „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за
производство на подемно-транспортни машини”

  •   Обособена позиция № 1 – Зъбофрезова машина с ЦПУ /CNC/ (200)
  •   Обособена позиция № 2 – Зъбофрезова машина с ЦПУ /CNC/ (300)
  •   Обособена позиция № 3 – Сдвоена хоризонтална стругова машина с ЦПУ /CNC/
  •   Обособена позиция № 4 – Машина тип обработващ център с хоризонтална ос
  •   Обособена позиция № 5 – Абкант преса с ЦПУ /CNC/
  •   Обособена позиция № 6 – Хоризонтална стругова машина с ЦПУ /CNC/
  •   Обособена позиция № 7 – Пещ за извършване на термична и химикотермична обработка

      Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се
получат на адрес: гр. Габрово 5300, ул. Генерал Николов 1 всеки работен ден от 09:00 ч. до
16:00 ч.

      Пояснителният документ е публикувани на следните интернет адреси:

  1. www.ibsme.orgинтернет адреса на ДО (чл.14 ал.2)
  2. www.eufunds.bgинтернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
  3. www.podem.bg(интернет адреса на „Подемкран“ АД )

Оферти се подават на адрес: гр. Габрово 5300, ул. Генерал Николов 1 до 16:00 ч. на
12.03.2012 година

Натиснете тук за да изтеглите комплекта от тръжни документи