ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

 О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

       На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

„Подемкран” АД
със седалище в гр.Габрово и адрес на управление: ул. Генерал Николов №1, адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление), тел.: 066/80 13 75, факс: 066/80 13 90, интернет адрес: www.podem.bg, лице за контакт: Георги Здравков Стоименов на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 066/80 13 75, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4MC-02-49/27.04.2012 обявява процедура за определяне на изпълнител – „Открит избор“ с обект:

„Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:
– Сървър – 1 брой;
– Терминална работна станция – 30 броя;
– Терминал – 7 броя;
Обособена позиция 2:
– Въвеждане на Допълнителни модули (Управление на взаимоотношенията с клиенти; Управление на производството и складовете с баркодове; Управление на качеството) към софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието (ERP- система) – 1 брой“.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Габрово, ул. Генерал Николов №1 всеки работен ден от 9 ч. до17 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1.   www.opcompetitiveness.bgинтернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2.   www.eufunds.bgинтернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3.   www.podem.bg(интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

Оферти се подават на адрес: гр. Габрово 5300, ул. Генерал Николов 1 до 17:00 ч. на 20.09.2012 г.

Натиснете тук за да изтеглите комплекта от тръжни документи